ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Προφίλ της "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ"

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ" ιδρύθηκε το 1994 αρχικά ως ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΕ (Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) και έλαβε άδεια λειτουργίας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων με την απόφαση αριθμ. 374156/18.05.1994.

Το 1997 ιδρύθηκε η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε” με τη σημερινή της νομική μορφή ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ενώ με την απόφαση αριθμ. 240902/07-03-02 του Υπουργείου Γεωργίας εγκρίθηκε ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων με αποκλειστικό πεδίο των δραστηριοτήτων της τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

Έχει έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κωμόπολη στην καρδιά του κάμπου της Κεντρικής Μακεδονίας και από το 1994 μέχρι και σήμερα (Ιούνιος 2011) η "ΦΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ" (GR-BIO-02) επηρεάζει, μορφώνει, καταλύει και συνηγορεί υπέρ μιας Ελληνικής Βιολογικής Γεωργίας που δεν θα είναι απλώς ένα «στατιστικώς αναπτυσσόμενο μέγεθος».

Έχει λάβει διαπίστευση από το Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. ) ως Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 με το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ.308 -2-2---22υ556τηητρητητρτρρ-2-2-λ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice